koncept

analys

medborgardialog

Bodens kommun

Hur pratar man stadsutveckling med barn och ungdomar, på ett sätt som både är engagerande och anpassat till deras kunskapsnivå? I ett projekt tillsammans med Bodens kommun lät vi barn och ungdomar uttrycka sina tankar och idéer om deras framtida bostadsområden med hjälp av teckningar och generativ AI. Projektet har utgjort en pilot för metodik och process för hur man ska arbeta medskapande, inkluderande och jämställt när Bodens kommun fortsättningsvis formar, bygger och utvecklar sina framtida stadsdelar.

Bakgrund

I Norrbotten och Västerbotten pågår en betydande samhällsomställning med stora investeringar inom områden som grön energi, fossilfritt stål och batteriproduktion. Dessa industrier drar till sig nyinflyttade, och därför läggs stor vikt vid bostadsbyggande och stadsutveckling. Speciellt i Boden görs en intensiv insats för att främja tillväxt, inklusive utvecklingen av stadsdelarna Erikslund, Fagernäs och Norra Svartsbyn. Invånarnas åsikter och synpunkter är centrala i stadsplaneringsprocessen och Bodens kommun har samarbetat med oss på Oh My för att skapa medborgardialoger i dessa områden. Projektet involverade processledning och genomförande av dialoger i de tre stadsdelarna.

Lösning

För att nå så många bodensare som möjligt har vi anpassat våra dialoger efter invånarnas olika förutsättningar och kunskapsnivåer. Vi har utvecklat, processlett och genomfört dialogmomenten, samt analyserat insamlad data. Fokuset har varit att förstå vad Bodens vision, "Det goda livet," innebär för specifika områden när det gäller innehåll, design och utvecklingsåtgärder.

Vi har också engagerat barn och ungdomar i processen. Förskolebarn använde bilder och teckningar för att dela sina tankar. Mellanstadie- och gymnasieelever använde generativ AI för att generera idéer om sina bostadsområden, fritidsintressen och Bodens framtid. Dessutom har vi genomfört djupintervjuer, visuella övningar med enskilda och grupper, dialoger utanför mataffären och digitala enkäter för att nå bredare grupper.

Den här satsningen gör Boden till en pionjär bland svenska kommuner i användningen av artificiell intelligens inom stadsutveckling. AI har snabbt och engagerande hjälpt oss att förstå och tolka idéer, behov och tankar från barnen vilket kommer underlätta för stadsplanerare och arkitekter i framtida planeringsprocesser.

Resultat

Totalt har drygt 400 personer varit med och gjort sin röst hörd i dialogprocessen. Det här, i kombination med en insiktsbearbetning av det befintliga material som är framtaget av lokala initiativ och intressegrupper, ligger till grund för de lösnings- och utvecklingsförslag för hur kommunen skapar attraktiva och trivsamma områden i Boden. Rapporten ger konkret vägledning för kommunens framtida utvecklingsarbete och leveransen kommer att vara en viktig del av Bodens kommuns kommande samrådshandling och översiktsplan.

Projektet har även fungerat som en modell för hur kommunen i framtiden kan fortsätta att arbeta med en medskapande, inkluderande och jämställd inställning när de bygger och utvecklar kommande stadsdelar. 

Uppdraget innefattar 

• Framtagning av dialogmetodik gentemot olika målgrupper
• Platsutveckling
• Människocentrerad design
• Processledning
• Genomförande dialogmoment
• AI-generering i Midjourney
• Insiktsbearbetning 

Our team
No items found.
Our team
Christopher Hall
Chairman
Gurjit S. Bedi
Managing Partner
David Parker
Managing Partner
Sam Wilson
Partner
Owen Hardy
Vice President
Our team
No items found.